MİGA Konferansı 2021 "İnsana Yakışır İş: Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları"

KONFERANS BİLDİRİ ÇAĞRISI

MİGA KONFERANSI 2021

İnsana Yakışır İş:

Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün

Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları

5-6 Kasım 2021, Çevrim içi

 

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MİGA Konferansı’nı “İnsana Yakışır İş: Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları” temasıyla 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Sizleri bu konferansta aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

MİGA KİMDİR?

Mevsimlik işçi göçü ile ilgili çalışan araştırmacılar, akademisyenler ile yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) 2010 yılından itibaren bu alanda çalışmalar gerçekleştirmektedir. MİGA sekreteryasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yürütmektedir (Daha fazla bilgi için: https://goc.bilgi.edu.tr/tr/aktiviteler/1/miga/).

 

KONFERANS HAKKINDA

Her yıl düzenlenmesi planlanan MİGA Konferansı ile hem Türkiye’de hem de dünyada “mevsimlik işçi göçü” olgusunun tüm boyutlarının, akademi, sivil toplum, kamu ve özel sektörde yer alan paydaşların deneyimlerinin ve araştırma sonuçlarının paylaşılması ve tartışılması yoluyla ele alınması hedeflenmektedir.

Konferans programı, çağrılı konuşmacılar, paneller, sözlü bildiri, poster sunumları ve iyi uygulama örneklerini kapsamaktadır. Sizlerden özgün çalışmalarınızı ilişikte belirtilen formatlarda migakonferans@bilgi.edu.tr e-posta adresine göndermenizi beklemekteyiz.

Hakem değerlendirmelerinin ardından kabul edilen ve konferansta sunulmak üzere gerekli koşulları sağlamış olan özet bildiriler konferans bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca konferansta sunulan ve hakem değerlendirmesi sonucu uygun görülen tam metin bildirilerin yayınlanması planlanmaktadır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 • Akademisyenler ve öğrenciler
 • Sivil toplum temsilcileri, çalışanları, gönüllüleri, uluslararası kurumların temsilcileri
 • İş dünyasından profesyoneller, yöneticiler, ilgili uzmanlar
 • Kamu kuruluşlarının çalışanları, yöneticileri vb.
 • Mevsimlik tarım iş aracıları
 • Mevsimlik tarım işçisi sendika temsilcileri

 

BİLİMSEL PAYLAŞIMLAR VE OTURUMLAR

Aşağıda önerilen başlıklarla sınırlı olmamak üzere mevsimlik tarım göçü ile ilişkili konularda hazırlanacak olan bilimsel araştırmalar ve iyi uygulama örnekleri oturumlarda sunulabilecektir.

 • Çocuk işçiliği, çocuk koruma ve güvenliği, okullaşma oranları;
 • İşgücünün barınma, ulaşım, gıda, sağlık, vb. yaşam koşulları;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık;
 • İş ve işçi sağlığı ve güvenliği;
 • İstihdam koşulları;
 • Hizmetlere erişim;
 • Örgütlenme (dernekleşme, sendikalaşma, vb.) özgürlüğü;
 • Temel muamele ve zorla çalıştırma;
 • Yasal çerçeve (kanun, mevzuat, yönetmelik, tebliğ, genelge);
 • Kayıtlı istihdam, sosyal güvence, tarımda iş aracılarının kayıtları;
 • Geçim kaynakları ve yoksulluk;
 • Çalışma, yaşam ve istihdam koşulları alanında diğer konular.

Konferansta sunulacak bildiriler iki farklı formatta gönderilebilecektir. İlki akademisyenler, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacıların sunacağı bilimsel araştırma sunum formatı, ikincisi ise daha çok sahada uygulama yapan ve mevsimlik tarım göçü konusunda çalışan kurum ve kişilerin sunacağı iyi uygulama örnekleri formatıdır. Bununla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki kısımda sunulmuştur.

 

KONFERANS BİLİM KURULU

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Prof. Dr. Ferdi Tanır

Prof. Dr. Hilal Özcebe

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci

Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu

Prof. Dr. Sedat Benek

Prof. Dr. Zeynep Şimşek

Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş

Dr. Öğr. Üyesi Elif Uyar Mura

Öğr. Gör. Dr. Bülent İlik

 

KONFERANS DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Prof. Dr. Hilal Özcebe

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci

Prof. Dr. Zeynep Şimşek

Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş

Dr. Öğr. Üyesi Elif Uyar Mura

Öğr. Gör. Tuğba Kontaş Azaklı

Berivan Çite

Gizem Külekçioğlu

Gözde Yazıcı Akyüz

Gülen Naz Terzi

İdil Ander

Leyla Ezberci

Nurcan Talay

Recep Baydemir

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Bildiriler, bilimsel araştırmalardan veya iyi uygulama örneklerinden oluşmaktadır. Bildiriler Konferans Bilim Kurulunca belirlenen temalara göre gruplandırılır. Birden fazla yazarın olduğu bildiri çalışmalarda sorumlu yazar belirtilmelidir. Sorumlu yazar bildiri özetini göndermek, kabul süreci ile ilgili diğer yazarları bilgilendirmek ve bildiriyi konferansta sunmaktan sorumludur. Aşağıda belirtilen formatta doldurulan formlar, migakonferans@bilgi.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

1) Bilimsel Araştırma Bildiri Özet Formatı (Format ektedir)

 • Bildiri Başlığı: Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 arası anahtar kelimeleri arasına virgül koyarak yazınız.
 • Konu Alanı: Çalışmanızın hangi konu alanına dâhil olduğunu yazınız.
 • Bildiri Sunum Dili: Bildiri sunumunu hangi dilde yapacağınızı yazınız.
 • Araştırma Konusu: Araştırma probleminizi 300 - 600 kelime arasında yazınız.
 • Araştırma Yöntemi:  Araştırma yönteminizi 200 - 400 kelime arasında yazınız.
 • Beklenen/Geçici Sonuçlar: Araştırmanın beklenen veya geçici sonuçlarını 100 - 200 kelime arasında yazınız.
 • Kaynakça: Araştırmanızda kullandığınız kaynakça listenizi 100-500 kelime arasında yazınız.
 • Yayın İzni: Araştırmanızın hakemlerce uygun bulunması durumunda yayınlanması için izin veriyor musunuz? Belirtiniz. Yayın öncesinde yazar/yazarlar ile tekrar iletişim kurulacaktır.

Yazar Bilgileri

 • İsim ve soyisim büyük harfle olmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurum adları açıkça belirtilmelidir.
 • E-Posta: Sık kullanılan e-posta adresi yazılmalıdır.

2) İyi Uygulama Örnekleri Bildiri Özet Formatı (Format ektedir)

 • Bildiri Başlığı: Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 arası anahtar kelimeleri arasına virgül koyarak yazınız.
 • Konu Alanı: Çalışmanızın hangi konu alanına dâhil olduğunu yazınız.
 • Bildiri Sunum Dili: Bildiri sunumunu hangi dilde yapacağınızı yazınız.
 • Araştırma Konusu:  Çalışma alanında tespit edilen problem durumu ve çerçevesi tanımlanmış olmalı, iyi uygulama örneğinizin bu alana ve çerçeveye yönelik çözümü sunulmalıdır. 300 - 400 kelime arasında yazınız.
 • Amaç: İyi uygulama örneğinin amacı yeterince açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulmalıdır. 100-150 kelime arasında yazınız.
 • Uygulama Adımları: Uygulamadaki aşamalar, paydaşlar, hedef kitle ve hedef kitlenin demografik özellikleri (kişi sayısı, cinsiyet, yaş aralığı vb.), iyi uygulama örneğinin süresi ve yararlanılan finansal kaynaklar belirtilmelidir.
 • Beklenen/Geçici Sonuçlar: İyi uygulama örneğinizin beklediğiniz ya da elde ettiğiniz sonuçlarını 100 - 200 kelime arasında yazınız.
 • Sınırlılıklar: Uygulamanın gelişime açık olduğunu ve kapsayamadığı kişi/kurum/odak olduğunu gösterebilmek için sınırlılıklarına, gelecekte yapılabileceklere ve önerilere dair görüş ve fikirler de başvuruya eklenebilir. 200- 400 kelime arası yazınız.
 • Yayın İzni: Araştırmanızın hakemlerce uygun bulunması durumunda yayınlanması için izin veriyor musunuz? Belirtiniz. Yayınlama şekli bir yayında bölüm, bilgi kutusu, ayrı bir kitapçık veya çevrim içi doküman olabilir. Yayın öncesinde yazar/yazarlar ile tekrar iletişim kurulacaktır.

Yazar Bilgileri

 • İsim ve soyisim büyük harfle olmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurum adları açıkça belirtilmelidir.
 • E-Posta: Sık kullanılan e-posta adresi yazılmalıdır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Son başvuru                                      : 06 Eylül 2021

Sonuçların açıklanması                   : 20 Eylül 2021

Tam metin bildirilerin gönderimi    : 01 Kasım 2021

Konferans                                          : 05-06 Kasım 2021