Amaçlar

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları içinde: 

  • İç ve dış göçlerin nedenleri, süreç ve sonuçlarını inceleyen çok-disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemek;
  • Göç konusundaki teorik , yöntemsel bilgiler ve araştırma kapasitesini geliştirmek amacı ile çeşitli ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer ve çalıştaylar düzenlemek;
  • Göç alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal eşgüdümü sağlamak için bir ulusal odak noktası işlevi görmek;
  • Fakülteler arası çalışmalar ile eğitim programları ve ortak mezuniyet sonrası derslerini geliştirmek ve yönlendirmek;
  • Araştırma sonuçlarını bir göç çalışmaları kitap serisi, web sitesi ve bilgi portalında yayımlamak;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde göç politikalarının oluşturulmasında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak;
  • Göç konusunda kapsamlı bir elektronik kütüphane ile bu konuda bir veri tabanı ve çeşitli referans hizmetlerinin yanısıra görsel-işitsel, sözlü tarih ve anı malzemelerini de içeren bir dokümantasyon merkezi oluşturmak; 

yer almaktadır.