KAYNAKÇA

Akyüz, Gabriel. Mardin’deki Kiliselerin ve Manastırların Tarihi. İstanbul, 1998.

Akyüz, Gabriel. Osmanlı Devletinde Süryani Kilisesi. Mardin, 2002.

Albayrak, Kadir. Keldaniler ve Nasturiler. Ankara: Vadi Yayınları, 1997.

Altınışık, Kenan. 5500 Yılın Tanıkları Süryaniler. İstanbul:Altan Matbaacılık, 2004.

Andersson, Stefan. Asurlar. çev. Erol Sever. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1992.

Aslan Rıfkı, Diyarbakır ve Çevresinde Şehirleşme Hareketleri, Ankara,1974.

Assad, Assad, “Süryani İsmi Üzerine”, Bahro Süryoyo, Nisan 1998, s.46.

Atiya, Aziz Suryal. Doğu Hristiyanlığı Tarihi Mezopotamya’da İlk Doğu ve Batı Süryani Kiliseleri, Yakubi, Nasturi, Maruni. Nsibin Yayınlar, İsveç- Sodertalye, 1995.

Atman, Sabri. Asurlar, Süryaniler, İstanbul. Kaynak Yayınları, 1997.

Atto, Simon. Süryanice-Türkçe Sözlük. Ensehede/Hollanda, 1990.

Aydın, Cebrail. Tarihte Süryaniler. İstanbul, 1964.

Aydın, Edip, “Süryani Dili ve Edebiyatına Genel Bir Bakış”, çev. Osman Deniztekin, Varlık, Nisan 1997. sayı 1075, s.28-32. Aydın, Emanuel. Süryaniler. Viyana, 1982.

Barsavm I. Efrem, Berule Bdire (Serpilmiş İnciler). çev. Zeki Demir. Suriye,1967.

Barsawm, Mor İğnatius I. Efrem, Süryani Halkının Adı. çev.Gabriel İçmen, İsveç, 1983.

Bet- Barşawmo. Mor İğnatiyos I. Afrem. Turdabin Tarihi, Nsibin, Sodertalye, İsveç, 1996.

Beysanoğlu Şevket, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, Cilt 2, Ankara,1996.

Beysanoğlu, Şevket vd. Süryaniler, Diyarbakır Müze Şehir. İstanbul:Yapı Kredi Yayınları, 1999.

Bilge, Yakup. Süryaniler;Anadolu’nun Solan Rengi. İstanbul: Yeryüzü Yay., 1996.

Bilge, Yakup. Süryanilerin Kökeni ve Türkiyeli Süryaniler. İstanbul, 1991.

Bilge, Yakup.Geçmişten Günümüze Süryaniler. İstanbul: Zvi-Geyik Yayıncılık, 2000.

Brock, P. Sebastian. Süryani Geleneğinde Kutsal Kitap. çev. Circis Bulut, İstanbul:Zafer Brock, Sebastian, “Süryani Edebiyatının İki Bin Yılı”, Heto (Süryani Edebiyatı Dergisi), Sayı 4, Ağustos 2000, s. 22-23. Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1996.

Çelik, Mehmet. Ortadoğu Mozayiği: Süryaniler-Nasturiler, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, 1996.

Çelik, Mehmet. Süryani Kilisesi Tarihi- I. Yaylacık Matbaası, İstanbul: 1987.

Çelik, Mehmet. Süryani Tarihi- I. Ankara: Ayraç Yayınları, 1996.

Çelik, Mehmet. Süryanice Dil Bilgisi. Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Dil ve Edebiyat Şubesi Yayınları Çıkı, Murat Fuat (der.). Naum Faik ve Süryani Rönesansı. İstanbul: Belge Yayınları, 2004.

Demir, Zeki. Süryani Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi ve Kilise İçindeki Tinsel İşaretler. İstanbul:1995.

Dinçol Ali, M. “Aramiler”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.3, s. 268-270.

Dinçol, Ali, M. “Aramice”, TDV İslam Ansiklopedisi, (DİA) c.3, s. 267-268.

Dolapönü, Hanna. Türk Süryani Kadim Kilisesinin Mesihsal Öğretimi. Mardin, 1968.

Dolapönü, M. Hanna. Tarihte Mardin (Itr –El- Nardin fi Tarih Merdin). İstanbul:Hilal Matbaası, 1972.

Galanti, Avram, “Türkiye ve Elsine-i Samiye”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, yıl, 1, sayı 6, 1332 (1913), s. 567-581. Günel Aziz, Türk Süryaniler Tarihi, İstanbul:Oya Matbaası,1971.

Hayes, E.R.Doğu-Batı Süryanilerinin Kurduğu Urfa Akademisi. çev.Yaşar Günenç.YABA Yayınları, İstanbul, 2002.

Hollewerger, Hans. Canlı Kültür Mirası Turabdin. Linz: Trauner Press,

İgnatius III. Yakup. Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi. çev.Melek Sevinç, Hollanda, 1985.

İris, Muzaffer. Bütün Yönleriyle Süryaniler. İstanbul:Ekol Yayıncılık, 2003.

Kaplan, Evgin (Metropolit). Elçilerin Göbeği Antakya Kilisesi, Mardin: 1982.

Keser, Elif. Turabdin:Süryani Ortodoks Dini Mimarisi. Türk Tarih Vakfı, 2000.

Koluman Aziz, Ortadoğu’da Süryanilik, Ankara:Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yayınları, 2001.

Kramer, Samuel Noah. Tarih Sümer’de Başlar. çev. Hamide Koyukan. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2002.

Kurtcephe, İsmail, “Birinci Dünya Savaşında Bir Süryani Ayaklanması”, Anakara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM), Ocak, Sayı:4, 1993.

Layard, Austen Henry. Ninova ve Kalıntıları. Çev. Zafer Avşar. İstanbul: Avesta Yayınevi, 2000.

Lungdberg, Dan. “Süryani Kiliselerinin Liturjisi”, çev.Abgar Gülten, Heto, sayı:2, Ağustos, 1998, s.22-23.Matbaası, İstanbul, 2000.

Matfiyef, K.P. Asurlar ve Modern Çağda Asur Sorunu çev. Vahap Kelat. İstanbul:Kaynak Yayınları, 1989.

Mehmet Şimşek, “1912’den ‘Şark Yılıdızı’ Gazetesi”, Toplumsal Tarih, sayı 128 Ağustos 2004.

Mihayil, Süryani. Vekayiname. çev. Hrant Der Andreasyan, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde El yazması eser. Molitor, Joseph. Kildaniler ve Doğu Süryani Kilisesi. çev. Erol Sever, İstanbul: Yaba Yayınları, 2004.

Nelhans, Bertil. Asuri, Arami, Kildani, Süryani Adlandırmalarının Dünü Bugünü Üzerine. Nsibin Yayınları, İsveç-Sodertalye, 1990.

Özbay, Kemal. Süryaniler, Kadim Süryaniler ve Türkiye’deki Durumları. İstanbul, 1975.

Öztemir, B. Murat.Yezidiler ve Süryaniler. İstanbul: Ekin Yayınları, 1998.

Saroyan, William.Yetmiş Bin Süryani. çev. Ohannes Kılıçdağı, Aziz Gökdemir, İstanbul:Aras Yayıncılık, 2004.

Segal, Judah Benzion. Edessa (Urfa)Kutsal Şehir. çev. Ahmet Arslan. İstanbul, 2002.

Sertoğlu, Mithat. Süryani Türklerinin Siyasi ve İçtimai Tarihi. İstanbul:Baha Matbaası, 1974.

Sever, Erol. Asur Tarihi. İstanbul, 1996.

Sonyel, Salahi, “Türkiye’deki Süryaniler, I. Dünya Savaşı Günlerinde Güçlü Devletlerce Nasıl Aldatıldılar”, XII. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994, 3. Cilt, Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999.

Surma, Hanım. Ninova’nın Yakarışı- Doğu Asur Kilise Gelenekleri ve Patrik Mar Şamun’un Katli. İstanbul:Avesta Yayınları.

Süryani Dili, Türk Ansiklopedisi, c. XXX, s.162.

Şimşek, Mehmet. Süryaniler ve Diyarbakır, İstanbul:Çivi Yazıları Yayınları, 2003.

Şirazi Said, “Doğunun Yıldızı Patrik I. Efrem Barsavm”, İdem Dergisi, Mayıs 2002.

Taşğın, Ahmet, “Anadolu’nun Yok Olmaya Yüz Tutan Zenginliklerinden: Süryaniler”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon (İçel 18-22 Haziran 2001), Ankara:Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002.

Taşğın, Ahmet, Tanrıverdi, Eyüp, Cana Seyfeli. Süryaniler ve Süryanilik I-II-III-IV. Ankara: Orient Yayınları, 2005.

Tatar, S.Recep. Bu Toprağın Masalları. İstanbul: Su Yayınları, 2004.

Tezokur, Hadi, “Anadolu’da Yok Olmaya Yüz Tutmuş Eski Bir Kimliğin İzlerini Sürmek Amacıyla Süryani Kimliği”, yayınlanmamış konferans tebliği. Kimlik ve Kültür (3. Kültürel Çalışmalar Konferansı), Koç Üniversitesi, 14-17 Haziran 2005, İstanbul.

Tezler

Albayrak, Kadir. Keldani Kilisesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimer Enstitüsü, Doktora Tezi, 1995.

Anzerlioğlu, Yonca. Nasturiler ve 1924 Ayaklanması. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.

Aydın, Mustafa. Süryanilerde Aile Yapısı. Kırıkkale Üniversitesi Bitirme Tezi, Kırıkkale, 2002.

Bilge, Yakup. Süryanilerin Kökeni ve Türkiyeli Süryaniler. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1990.

Çetin, Hayrullah Süleyman. Türkiye’de Nasturi Hareketleri (1830-1926). Ankara Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1988.

Doru, Nesim. İslam Felsefesine Katkıları Bakımından Süryanilerde Felsefe Geleneği (Yahya İbn’ Adi Örneği) Basılmamış Doktora tezi, Ankara: 2003.

Durak, Nihat. Süryaniler Açsısından 451 Kadıköy Konsili, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1993.

İleri, Cihangir. Türkiye’de Nasturi Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Keser, Elif. Ortodoks Süryanilerin Tur Abdin’deki Dini Mimarisi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Sümer, İbrahim. I-IV. Yüzyıllarda Süryani Kilisesi Tarihi ve Bazı Dini Edebi Metinler, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.

Vikont, Filip de Terazi. Doğu ve Batı Süryanileri’nin Altın Çağı. çev.Murat Kara, Nsibin Yayınevi İsveç-Sodertalye,1994.

Yeşil, Cüneyt. Süryanilerde İnanç İbadet Esasları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Yıldız, Hatip. Bedirhan Bey Vak’ası (1842-1848) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2000.

Yıldız, M. Cengiz ve vd., “Süryani Cemaatinde Kadın Olmak”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, 16-17-18 Ekim 2003.

Yonan Gabriele, Asur Soykırımı:Unutulan Bir Holocaust. çev. Erol Sever, Pencere Yayınları, İstanbul, 1999.

Yuhanun & Abgar Gülten. Ahikar’ın Öğütleri. İstanbul:Gerçeğe Doğru Kitapları.