Ulusal İstihdam Stratejisi ve Tarım Sektörüne İlişkin Özet Tespitler, Doğan Keskin

Karadeniz Bölgesinde Mevsimlik İşgücü Hareketleri: Samsun-Çarşamba Örneği, Cevdet Yılmaz

Kırıkkale'de Mevsimlik Tarım İşçileri, Cevdet Yılmaz ve Savaş Akcan

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin Sağlığını Geliştirme Programı: 2011-2014 Faaliyetleri, Zeynep Şimşek

METİP Sonrası Mevcut Durum ve Büyükşehir Belediye Yasası ile Gündeme Gelen Yetki Krizi, Hasan Çetin

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Temel Özellikleri

Mevsimlik İşçilik Hakkında Genel Kaynakça

Friedrich Ebert Stiftung-Dünyadan Tarımda Mevsimlik İşçi Göçü Türkiye Durum Özeti

Deniz Duruiz, Seasonal Agricultural Workers in Manisa: Materialization of Labor, Bodies and Places Through Everyday Encounters, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi

Kalkınma Atölyesi Raporlar "Mevsimlik İşçi Göçü"

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Sosyal Güvenligi, Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi

Samsun'da Fındık Tarımı ve Mevsimlik İşgücü İlişkisi, Cevdet Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İclal Ayşe Küçükkırca, "Etnisite, Toplumsal Cinsiyet, Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri", Toplum ve Kuram, Mart 2012: 6

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 2010, Sayı: 38

Çocuk İşçiler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi, 02.03.2013

Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı Sonuç Bildirgesi, 10.04.2013

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarına İlişkin Bir Araştırma: Hilvan İlçesi (Şanlıurfa) Örneği, Sedat Benek ve Şevket Ökten, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 10 (2): 653-676