MİGA Kimlerden Oluşur?

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA), mevsimlik işçi göçü ile ilgili çalışan araştırmacılar, akademisyenler, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireylerden oluşmuştur. MİGA, ilk toplantısını Haziran 2010’da gerçekleştirmiştir.

Kimler Katılabilir?

MİGA, amaçlarını ve çalışma prensiplerini kabul eden ilgili tüm kişilere ve kuruluşlara açıktır.

Amaçlarımız

Mevsimlik işçi göçü konusunda var olan durum ile ilgili bilgi toplamak ve değerlendirme yapmak;

Mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, kamuoyu oluşturmak;

İlgili tüm tarafları (yerel, ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, işverenler, işçi ve işveren örgütleri, vb.) sorumluluklarını yerine getirmeye ve çözüm yolları aramaya çağırmak;

Bu alanda çalışanlar arasındaki iletişimi arttırmak ve geliştirebilecekleri ortak çalışmaları desteklemek;

Kısa ve orta vadede mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadığı sağlık, güvenlik, ulaşım, barınma ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik sosyal politikaları önermek ve mevcut uygulamaları izlemek;

Mevsimlik işçilerin karar alma süreçlerine dâhil olmasına yönelik çalışmak ve buna yönelik örgütlenme faaliyetlerine destek olmaktır.

Temel Prensiplerimiz

MİGA, küreselleşen emek piyasası çerçevesinde mevsimlik göç eden işçilerin ve ailelerinin içinde bulundukları koşulları (ulaşım, barınma ve çalışma koşulları) ve yaşadıkları sosyal dışlanmayı evrensel insan haklarının ve yasal hakların ihlali olarak değerlendirir. Bu çerçevede MİGA yukarıda sıralanan amaçlar için çalışırken:

            Emek sömürüsüne karşı;

            Çocuk işçiliğine karşı;

Etnik, bölgesel ve dinsel ayrımcılığa karşı;

Toplumsal cinsiyet temelli prensipler ile hareket eder.

Katılımcılar

- Abdullah Bilen, Arkeolog

-Ayşe Gündüz Hoşgör, Doç. Dr. – ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Ayşe Gündüz Hoşgör, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstatistik Bölümü’nden almıştır. 1985-87 tarihleri arasında TÜBİTAK’da çalışmış; 1987 yılında ODTÜ Sosyoloji bölümüne araştırma görevlisi olarak katılmıştır. 1992-97 tarihleri arasında Kanada’da Western Ontario Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yürüttüğü doktora çalışmasını “İnsani Kalkınma ve Kadın İşgücü: Türkiye Deneyimi 1923-90” başlıklı tezle tamamlamıştır. Halen ODTÜ Sosyoloji Bölümünde çalışmakta; Kadın Çalışmaları ve Sosyal Politika yüksek lisans programlarında kalkınma sosyolojisi, sanayi ve modernleşme sosyolojisi, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri gibi konularda ders vermektedir. Toplumsal cinsiyet ve etnisiteye dayalı sosyal eşitsizlik, çocuk işgücü, kırsal kalkınma ve eğitim sosyolojisi alanlarında araştırmalar yürütmektedir.

-Ayşegül Özbek - Şanlıurfa Karacadağ Kalkınma Ajansı

-Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. - Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

-Bülent Gülçubuk, Doç. Dr. – Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

-Cemre Artan, Yüksek lisans öğrencisi - ODTÜ Sosyoloji Bölümü

-Cevdet Yılmaz, Prof. Dr. – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

-Deniz Duruiz, Doktora öğrencisi - Columbia Üniversitesi

-Deniz Pelek, Doktora öğrencisi – Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Deniz Pelek, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yürüttüğü yüksek lisans çalışmasını “Tarımda Mevsimlik Göçmen İşçiler: Ordu ve Polatlı Örnekleri” adlı teziyle tamamlamıştır. Halen aynı enstitüde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Pelek, kentsel dönüşüm, sendikalar, Avrupa Sosyal Taraması ve Dünya Değerleri Araştırması gibi çeşitli projelerde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

-Derya Demirdizen, Doktora öğrencisi – Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü

-Diyar Oğuzsoy, Psikolog
Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. İlgi alanları kadın çalışmaları, çocuk çalışmaları, kentsel dönüşüm, istihdam, yoksulluk, sosyal dışlanma ile mücadele ve mevsimlik işçilerdir.

-Doğan Keskin, Emekli iş müfettişi

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma Bölümü’nde tamamlayan Doğan Keskin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapmıştır. Baş İş Müfettişi olan Keskin, 2009 yılındaki emekliliğinin ardından alandaki çalışmalarını sürdürmektedir. Kadın, çocuk ve engelli çalışanlar, esnek çalışma ve atipik çalışma biçimleri, ev eksenli çalışan kadınlar ve tarım işkolu üzerine yoğunlaşan ilgi alanlarıyla mesleki dergiler ve sendikalara ait yayınlarda iş mevzuatına dair çalışmaları yayınlanmıştır.  Tarım iş yasası üzerine tespit ve öneriler getiren ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 2000 yılında sunulan bir raporu bulunan Doğan Keskin’in sosyal politikalar üzerine Radikal gazetesi ve Bianet haber sitesinde makaleleri yayınlanmaktadır.

-Ece Şahinoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

-Elif Sabahat Uyar, Doktora öğrencisi – ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

-Ethemcan Turhan, Doktora öğrencisi - Barselona Otonom Üniversitesi, Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  

Ethemcan Turhan, ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’de iklim değişikliği ve sürdürülebilir kırsal kalkınma alanlarında proje asistanlığı yapmıştır. 2009 yılında İspanya'da Barselona Otonom Üniversitesi (Universitat Autonoma de Barcelona) Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde (Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals) İklim Değişikliği ve Küresel Değişim odaklı çevre bilimleri yüksek lisans programını tamamlamış olup, 2010 yılından itibaren aynı enstitüde doktora öğrencisidir. Doktora çalışması küresel iklim değişikliği ve neoliberal küreselleşmenin kesişme noktasında mevsimlik tarım işçilerinin sosyal etkilenebilirliği ve politik ekolojisi üzerinedir. Ethemcan Turhan, Ekoloji Kolektifi, METİDER (Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği) ve Young Friends of the Earth Europe üyesidir. Aynı zamanda Türkiye'de iklim değişikliği politikalarına gençlik katılımını savunan İklim İçin Gençlik hareketinin kurucularındandır.

-Ferdi Tanır, Doç. Dr. – Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

Ferdi Tanır, 1998 yılından bu yana Halk Sağlığı Uzmanı’dır. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1994 yılından beri koruyucu hekimlik, birinci basamak sağlık hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, turizm sağlığı, sağlıkta örgütlenme, kazalardan korunma ve ilk yardım, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi, eğiticilerin eğitimi konularında araştırma ve eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Uzmanı olduğu konulardaki ulusal eğitim, araştırma ve projelerde yer almış, eğiticilik, danışmanlık yapmış olup, bu konularda yayınlanmış 150 kadar yazılı eseri bulunmaktadır. “Bir Tekstil Fabrikası İşçilerinin Sağlık Durumu Araştırması” adlı uzmanlık tezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kitap haline getirilerek yayımlanmıştır. Halen TİSK/TÜRK-İŞ Adana Toplumsal Destek Merkezi il koordinatörü olarak çalışmaktadır. Adana Valiliği ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmalarda danışmanlık yapmakta ve toplumun çocuk işçiliği konusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına katılmaktadır.

-Gizem Külekçioğlu, İdari asistan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Gizem Külekçioğlu lisans ve yüksek lisans eğitimlerini sırasıyla Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamlamıştır. TEGV ve TÜSES vakıflarında gönüllü ve kısmi zamanlı görevler alan Külekçioğlu, 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi idari asistanı olarak çalışmaktadır.

-Hatice Kaleci, Tarih öğretmeni  

Hatice Kaleci, “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyolojik Analizi: Eskişehir Örneği” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

-Hilal Özcebe, Prof. Dr. – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

-İclal Ayşe KüçükkırcaMardin Artuklu Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan İclal Ayşe Küçükkırca, “Ev ve Evsizlik” konulu doktora çalışmasını Binghamton Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. Küçükkırca, 2009 yılından itibaren Artuklu Üniversitesi’nde çeşitli görevler üstlenmektedir. Araştırma alanları sosyal felsefe, siyaset felsefesi, sosyal, antropolojik ve feminist teorileri içermektedir.

-Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr. – Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü ve Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü  

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bitiren Kuvvet Lordoğlu’nun çalışma ve ilgi alanları iktisat ve çalışma sosyolojisidir. Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde dersler veren Lordoğlu, 2000 yılından bu yana göç ve işgücü piyasaları üzerine etkileri konularında çalışmaktadır. Özellikle Türkiye’de bulunan kaçak göçmenlerin çalışma ilişkileri, çalışma ağları ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalar yürütmektedir. www.kuvvetlordoglu.com

-Mustafa Aslan, Yrd. Doç. Dr. - Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakiültesi Sosyoloji Bölümü  

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Ankara Üniversitesi’nde tamamlayan Mustafa Aslan, doktora derecesini Aix-Marseille-III Üniversitesi’nde Medikal Antropoloji alanında almıştır. Araştırma alanları arasında geçici tarım işçileri, geleneksel hekimlik ve uygulamaları, kültür, kimlik yer almaktadır. Aslan’ın konferans sunumları ve yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

-Neşe Erdilek, Projeler Yöneticisi– İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yüksek lisans çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Nüfus Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan Erdilek, aralarında TRT, Devlet Planlama Teşkilatı, Tarih Vakfı, TÜYAP, TÜGİAD’ın bulunduğu çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda görev almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşunda yer alan Neşe Erdilek, merkezde projeler yöneticisi görevini yürütmektedir.

-Nadide Karkıner, Yrd. Doç. Dr. – Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

-Neriman Açıkalın, Yrd. Doç. Dr. – Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

-Özgür Çetinkaya

-Pervin Yetiz Demir, Sosyolog
Pervin Yetiz Demir, lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. İlgi alanları ve yürüttüğü çalışmalar kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, çocuk işçiliği, kentsel dönüşüm, istihdam, yoksulluk, sosyal dışlanma ile mücadele ve mevsimlik işçilik konularını kapsamaktadır.

-Pınar Uyan Semerci, Doç. Dr. – İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan-Semerci’nin çalışma alanı siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, küresel adalet, yoksulluk, “yapabilirlik yaklaşımı”, insani gelişmişlik gibi başlıkları kapsamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Pınar Uyan Semerci, aynı üniversite bünyesinde Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Çeşitli konferans sunumları, derlemeleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

-Sidar Çınar, Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisat Bölümü
Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Sidar Çınar, yüksek lisans çalışmasını “Ev Eksenli Çalışan Kadınların İlişki Ağları ve Bu İlişki Ağları ile İlgili Bir Alan Araştırması” başlıklı teziyle Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde yürütmüş, doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda “Bağımlı Çalışma İlişkileri Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Malatya Örneği üzerinden Analizi” konulu teziyle 2012 yılında tamamlamıştır.

-Uygar Yıldırım, Doktora öğrencisi – İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

-Zeynep Şimşek, Prof. Dr. – Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği (METİDER) üyesi

Gözlemciler

-Ertan Karabıyık, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi