Seçeneğin Var, Sesimi Duy

Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın ortağı olarak yer alınan proje, Hollanda İstanbul Başkonsoloslugu Matra-Kap İnsan Hakları Fonu tarafından desteklenmiştir. “Seçeneğin Var, Sesimi Duy” projesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Türkiye 2001 programı kapsamında 2004 yılında desteklenen SES-ÇIK “Sorun Etme-Sahip Çık” proje verilerinin güncellenmesini amaçlamaktadır. Aralık 2009- Eylül 2010 döneminde gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul’da 15 ilçede 353 aile, 527 çocuk ve genç ile anket çalışması uygulanmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, çocuk ve gençlerin sosyo-ekonomik koşulları, eğitim olanakları ve düzeyleri, çalışma şartları, gelecekle ilgili beklentileri ve ihtiyaçları gibi konularda bilgilere ulaşıldı. Çalışma, “SES-DUY Seçeneğin Var Sesimi Duy: Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri 2004-2010 Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları” adıyla yayınlanmıştır. Yayına Başak Kültür ve Sanat Vakfı’ndan ulaşmak mümkündür.

Dosyaya ulaşmak için tıklayınız. 

Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?

“Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?” adlı araştırma projesi 2006-2007 döneminde TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı, Türkiye’de zorunlu göç sürecinde mülksüzleşen göçmenlerin hem kentsel yaşamla hem de yerel ve ulusal ekonomiyle başarılı şekilde “bütünleşme”lerini sağlayacak önkoşulların neler olduğunu tespit etmek, bu doğrultudaki gerekliliklerin gerçekleştirilmesini engelleyecek ya da kolaylaştıracak yapısal ve bireysel koşulları tahlil etmek olmuştur. Araştırma raporu ve sonuçları “Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü? İstanbul, Diyarbakır, Mersin” adıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

 

 

 • Doç. Dr. Ayhan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat Kentel’in yürütükleri Euro-Türkler Araştırması sonuçlanmıştır. Araştırma Raporunun İngilizcesi CEPS yayınları tarafından yayınlanmıştır. Almanca ve Fransızca çevirileri CEPS yayınları;Türkçe çevirisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • “Uzun Yol: Türkiye’deki Romanlar/Çingeneler üzerine bir Belgesel Performans” projesi 2006 Haziran ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen gösterilerle sona ermiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 • KAFKASYA DERSLERİ
  İstanbul Bilgi Üniversitesi
  Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kafkasya Platformu İşbirliği ile


  5 Mart 2005
  13:00-18:00
  Doç. Dr. Ayhan Kaya:
  Bilgi Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uluslararası İlişkiler Bölümü

  Konu: Çerkes Diasporası
  Not: Dersler 2'şer saatlik oturumlar biçimindedir.

  12 Mart 2005
  13:00-18:00
  Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter
  İ.Ü. İstanbul Üniversitesi
  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
  Sosyal psikoloji Anabilim Dalı

  Konu: Atölye Çalışması- Türkiye'de özellikle politik düzlemde gerçekleşen kimlik kazanımları ve bu kimliklerin ifade ediliş biçimleri.
  Not: Dersler 2'şer saatlik oturumlar biçimindedir

  19 Mart 2005
  13:00-15:00 15:30-18:00
  Öğr. Gör. Dr. Erol Köroğlu
  Sabancı Üniversitesi
  Diller Okulu

  Konu: Atölye Çalışması-"Eleştirel Okuma Atölyesi: Modern Türk edebiyatında çerkes kimliğini okumak.

  Doç. Dr. Aykut Kansu
  İstanbulBilgi Üniversitesi
  Fen-edebiyat Fakültesi
  Tarih Bölümü

  Konu:1900'ler ile 1940'lar arasındaki nüfus politikaları ve azınlık nüfusu hakkındaki devlet görüşü.

  26 Mart 2005
  13:00-15:00 15:30-18:00
  Öğr. Gör. Dr. Erol Köroğlu
  Sabancı Üniversitesi
  Diller Okulu

  Konu:Atölye Çalışması-"Eleştirel Okuma Atölyesi: Modern Türk edebiyatında çerkes kimliğini okumak.

  Hulusi Üstün
  Araştırmacı-yazar

  Konu: Kuzey Kafkas Halklarının Etnolojik Yapısı
  Konuşmacı: Doç. Dr. Ayhan Kaya
  Konu: Çerkes Diasporası
  Bu çalışmanın amacı, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Rus yayılmacılığının olumsuz etkilerine maruz kalan ve bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu tarafından Anadolu topraklarına göç etmelerine izin verilen Çerkeslerin kuşaklar boyunca geliştirdikleri diyasporik kültürel kimliğin niteliklerinin çalışılmasıdır. Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle birlikte Kuzey Kafkasya ile Türkiye arasındaki siyasi, iktisadî ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşması; son yıllarda Abhazya ve Çeçenistan'da yaşanan siyasal ve toplumsal gerilimler; dünyanın pek çok yerinde son yıllarda yaşanan etnik ve kültürel farklılıkların ön plana çıkarılması gibi postmodern faaliyetler; Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne giriş sürecinin fiili olarak başladığı son yıllarda AB'nin Kopenhag Kriterleri çerçevesinde 'etnik azınlıklara' imtiyazlı haklar tanınması gerektiği yönündeki yaptırımları; ve demokratikleşme sürecinin bizleri çok-sesli bir Türkiye'nin oluşumuna yöneltmesi gibi bazı önemli etmenler Çerkes toplumu içerisinde etnik-kültürel örgütlenmenin ivme kazanmasına neden olmuştur. Bu ve benzeri gelişmeler Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin kimliklerini ve bu insanların Kafkasya'ya yönelik geliştirdikleri yönelimlerinde önemli dönüşümlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Göçün ilk yıllarından bu yana Çerkeslerin geliştirdikleri diyasporik kimlikleri betimlemeye çalışmanın yanısıra bu proje, Çerkeslerin anavatan olarak niteledikleri Kuzey Kafkasya ile değişen ilişkilerini ve hatta İsrail ve Ürdün gibi yerlerde yaşayan diğer Çerkes diyasporik topluluklarıyla olan ilişkilerini de çalışacaktır.

  Konuşmacı: Yrd. Doç Dr. Meltem Nartel
  Konu: Atölye Çalışması-kimlik kazanımları.
  Türkiye'de özellikle politik düzlemde gerçekleşen kimlik kazanımları ve bu kimliklerin ifade edilişi biçimleri. Türkiye'de özellikle gençlerin toplumsal alanda kendilerini ifade etmekte aracı olarak kullandıkları politik ve etnik düzlemdeki kimlik yapılarının ne olduğu üzerinde durulması ve açıklanması gereken bir noktadır.
  Bu bölüm daha çok kuramsal düzlemde desteklenerek özellikle sosyal psikolojinin bu konulara nasıl baktığı tanıtılacaktır. Daha sonra Türkiye koşullarında bu konunun nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır. Bunlardan sonra psikolojik hal dediğimiz ve insanların gündelik hayatlarını geçirirken onlara gerekli olan ve bir biçimde gündelik hayatı ve kendi bireysel hayatlarını karşılarken kimlik ve politik oluşları ne şekilde değerlendirdikleri üzerine tartışılacaktır.
  Atölye konularının dağılımdan da anlaşılabileceği gibi üç kuramsal başlık altında gelişecek ve son olarak katılımcılarla fikir paylaşımının olacağı bir tartışma bölümüyle sonlandırılacaktır.

  Konuşmacı: Öğr. Gör. Erol Köroğlu
  Konu: "Eleştirel Okuma Atölyesi: Modern Türk edebiyatında Çerkes kimliğini okumak.

  Edebiyat, sadece keyif almak ya da yeni bilgi ve deneyimler edinmek üzere üretilen ve tüketilen basit metinlerden oluşmaz. Bir şiir, roman ya da tiyatro eseri yazıldığı ve okunduğu dönem ve mekânın edebiyat dışı koşullarından (tarihsel, ekonomik, toplumsal, psikolojik vb.) etkilenir; bu koşulları kendine özgü bir biçimde yansıtır. Aynı şekilde, hem yazılırken hem de okunurken bu koşulları etkiler ve dönüştürür. Dolayısıyla toplumsal kimliklerin oluşumunda edebiyatın durağan olmayan bir etkisi vardır. Edebiyatın, bu ilkeler akılda tutularak, eleştirel ve yaratıcı bir biçimde okunması, bireysel ve toplumsal kimliklerin sorgulanmasına ve toplumsal önyargılar ile "biz-ötekiler" ayrımının sınırlarının fark edilmesine yardımcı olabilir. Bu atölye çalışması, bu türden bir okuma stratejisinin olanaklarını uygulamalı olarak araştırmayı hedefleyecektir. Öncelikle edebiyatla ve edebiyat dışı alanlarla ilgili yaklaşımlardan yararlanılarak kuramsal bir "alet kutusu" oluşturulacaktır. Daha sonra, modern Türk edebiyatından "Çerkez güzeli", "Osmanlı'da kölelik", "Kurtuluş Savaşı'nda Çerkesler" gibi konuları ele alan metin parçaları bu kuramsal araçlar eşliğinde tartışılarak yorumlanacaktır. Atölye çalışmasının süresi toplam 4 saattir

  Konuşmacı: Doç. Dr. Aykut Kansu
  Konu: "19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Azınlıklar ve
  Devlet Politikaları"
  Çokuluslu bir devlette azınlıklar, azınlıkların devlet karşısındaki konumları ve sorunları. Azınlıklar arası ortaya çıkan sorunlar karşısında çokuluslu devletin konumu. Develetin azınlılara karşı davranışı. 1908 sonrası azınlıklara bakış. Yeni yönetimde yeni eğilimler. Balkan Savaşları ve radikal sağ ideolojinin Türkiye'de yükselmeye başlaması. Savaş döneminde devletin azınlık politikaları. Birinci Dünya Savaşı sonrası Cumhuriyet döneminde azınlık politikaları--ve geçmişle ilişkisinin olup-olmadığı konusu. Bir devlet politikası olarak azınlık karşıtı politkaların şekillenmesi

  Konuşmacı: Hulusi Üstün
  Konu: Kuzey Kafkas halklarının etnolojik yapısı

  Tarihsel süreç içerisinde Kuzey Kafkasya etnolojisini şekillendiren başlıca etnik hareketlenmeler
  a- Otokton etnisite
  b- Arien etnisite
  c- Turani etnisite
  d- Semitik etnisite

  2- Kuzey Kafkasya'da halkların oluşum süreci ve uluslaşma sürecinin tamamlanamamasının nedenleri
  3- Bir bütün olarak Kuzey Kafkasya halklarının ortaklıkları
  4- etnik yapının siyasi ve sosyal gelişimlere etkisi


  Nisan Ayı Programı


  2 Nisan 2005
  13:00-15:10
  Doç. Dr. Alexandre Toumarkine
  Galatasaray Üniversitesi
  Siyaset Bilimi Bölümü

  Konu: Diaspora : Diaspora kavramı üzerine teorik tartışmaların oluşturulması ve bunun Kafkasya gerçeğine uygulanması.

  15:20-18:00
  Doç. Dr. Erhan Büyükakıncı
  Galatasaray Üniversitesi
  Uluslar arası İlişkiler Bölümü

  Konu:Rusya ve Sovyet tarihinde Kuzey Kafkasya'daki etnik kimliklerin hukuki altyapısı ve göçlerin nedenleri

  A- Carlik Rusya’sı döneminde Kafkasların idari konumu
  B - SSCB tarihinde Kuzey Kafkasya'daki idari bölünmelere ilişkin haritanın çizilmesi

  9 Nisan 2005

  13:00-15:10
  Doç. Dr. Alexandre Toumarkine
  Galatasaray Üniversitesi
  Siyaset Bilimi Bölümü


  Konu: Diaspora : Diaspora kavramı üzerine teorik tartışmaların oluşturulması ve bunun Kafkasya gerçeğine uygulanması.

  15:20-18:00
  Doç. Dr. Erhan Büyükakıncı
  Galatasaray Üniversitesi
  Uluslar arası İlişkiler Bölümü


  Konu:Rusya ve Sovyet tarihinde Kuzey Kafkasya'daki etnik kimliklerin hukuki altyapısı ve göçlerin nedenleri

  A- SSCB tarihinde Kuzey Kafkas halklarının idari statüleri ve göçler/yerleşim politikaları
  B- SCB'nin dağılması sürecinde Kuzey Kafkasya'nı statüsü ve göç olgusu

  16 Nisan 2005

  13:00-15:10
  Hakan Gürel
  Kafkasya: Jeopolitik ve Jeostrateji
  Kafkasya Jeopolitiğine Giriş: Jeopolitik Kuramlarında Kafkasya
  16 Nisan 2005 (13.00 – 15.00)


  Kafkasya’nın günümüzdeki jeopolitik ve jeostratejik önemini ve küresel ve bölgesel güçlerin Kafkasya politikalarını anlayabilmek için tarihsel olaylarda yansımasını bulan temel jeopolitik kuramlarında Avrasya ve özelde Kafkasya’nın yerini ele almak yararlı olabilir. Klasik ve çağdaş jeopolitik kuram, terminoloji ve kavramlarına ve bu alanda yapıtlar sunan Mackinder, Mahan, Brzezinski, Dugin, Fukuyama, Davutoğlu ve Huntington gibi kuramcılara ilişkin genel bir karşılaştırmalı sunum bu amaca yönelik mütevazı bir başlangıç sağlayacaktır.

  15:20-18:00
  Doç. Dr. Erhan Büyükakıncı
  Galatasaray Üniversitesi
  Uluslar arası İlişkiler Bölümü


  A - Rusya'da federal konsept bağlamında Kuzey Kafkasya'nin özgünlügü
  B - Putin dönemi: Idari ve sosyolojik perspektifler

  23 Nisan 2005 Tatil

  30 Nisan 2005

  13:00-18:00
  Hakan Gürel
  Kafkasya: Jeopolitik ve Jeostratejik Denklem

  Küresel ve bölgesel güçlerin Kafkasya politikalarını tarihsel bir bakış açısı ile ele almayı amaçlayan bu sunumda Rusya, bazı AB ülkeleri, ABD, Çin, İran ve Türkiye’nin Kafkasya stratejileri karşılaştırmalı olarak gözden geçirilecektir. Bu çalışmada özellikle Sovyetlerin Birliği’nin Dağılması ve 11 Eylül sonrası gelişmelere odaklanılmakla birlikte ilgili politikaların tarihsel arka planlarına da yer verilecektir. Bu kapsamda iki karşıt jeopolitik duruşu öngören Avrasyacılık ve Atlantikçilik ile bunların 21. yy politikalarında yansımasını bulan yeni versiyonlarına da değinilecektir.

  Mayıs Ayı Programı

  7 Mayıs 2005

  Konu:Ulus-devlet oluşumunda kuruluş yönü Prof. Dr. Murat Belge İstanbul Bilgi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

  14 Mayıs 2005

  Konu: Hayali Cemaatin Sahiciliği ve Çeçenistan

  1- Bir Tahayyülün Nesnesi Olarak Ulus
  Tanımlara uymayan ulus
  Tanımlanamayan ulus
  Ulusu tanımlayanlar ya da Tanrı’sı olmayan peygamberler Tahayyül edilenin sahiciliği: Bir hayali tanımlamak neye yarar?

  2- Ulusun “Sosyalist” Çağı
  Halklar Hapishanesinde Devrim
  El yordamıyla bulunan uluslar
  Sovyet Bürokrasisi; Tarihin en büyük ulus imalatçısı
  Ulusun yaratımının ürünü olarak Yerel Bürokrasinin yaratılması Uluslar Hapishanesi olarak ‘Sosyalizm”

  3- SSCB’nin Mirası; Ulusal sorun ve Çeçenistan
  Sovyetleri Birliğinin dönüşümü ve cumhuriyetler
  Bürokrasi Savaşları: Merkez Yerel’e karşı
  Yerel Bürokrasi: “Biz SSCB’yi çok sevmiştik!”
  Çeçenistan’da bürokrasi savaşları
  Çeçenistan’da savaş; Sovyetik ulustan Ulusa geçiş


  Özcan Özen

  21 Mayıs 2005

  Saat 13:00-15:30

  Konu: 'Türk Milliyetçiliği'nin Gelişimi ve Milliyetçilik Teorileri Doç.Dr. Umut Özkırımlı İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

  15:30-18:00

  Konu: W. Kymlicka'nın Azınlık Hakları Teorisinin Bir Eleştirisi Will Kymlicka çokkültürlülük üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, zamanımızın önde gelen siyaset teorisyenlerinden birisidir. Bir dizi kitap ve makalede bir liberal azınlık hakları teorisi geliştirmiştir. Teorisini kültürün bireysel özekliği destekleyici rolü üzerine, kültürün bireysel seçimler için seçenek ve anlamlar sunmadaki işlevinin önemi üzerine, inşa etmektedir. Kymlicka, azınlık kültürlerin üyelerinin, kendileri için seçenek ve anlamlar sunan kültürleri ile ilgili olarak dezavantajlarla karşı karşıya olduklarını ve bu dezavantajların giderilmesinin gerekliliğinin ise azınlık haklarını haklı kıldığınıileri sürmektedir. Kymlicka'ya göre; liberal eşitlik ilkesi, azınlık kültürlere azınlık haklarının sağlanması yoluyla bu dezavantajların giderilmesini gerektirmektedir. Bu derste,Kymlicka'nın azınlık hakları teorisinin eleştirel bir analizinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Kymlicka'nın azınlık haklarıyla ilgili argümanı ana hatlarıyla sunulduktan sonra, bu argümana yönelik üç önemli itiraz ortaya konmak suretiyle Kymlicka'nın azınlık hakları teorisinin geçersizliği ortaya konmaya çalışılacaktır. Ders azınlık hakları, azınlıkhaklarını haklı kılan ya da kılmayan sebepler, kültürün önemi gibi konularda analitik ve eleştirel düşünme ve tartışmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

  Dr. Nafiz Tok
  Niğde Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakütesi
  Siyaset ve Sosyal Bilimler anabilim Dalı
  Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı