AI, Amnesty International, Londra/İngiltere
AI, insan hakları için mücadele eden dünya çapında bir harekettir. Herhangi bir hükümet, politik ideoloji, ekonomik çıkar ya da dinden bağımsızdır. AI'nin tüm dünyada üyeleri ve destekleyicileri vardır ( 150 ülkede yaklaşık olarak 1,5 milyon ,üye, destekleyici ve abonesi vardır).
www.amnesty.org

COE, Council of Europe, Strasbourg/Fransa
Avrupa Konseyi insan haklarını, çoğulcu demokrasiyi ve kanunu korumayı ve Avrupa'nın kültürel kimliği ve farklılığının gelişmesini amaçlayan hükümetler arası bir kurumdur. COE Avrupa Birliği'nden bağımsızdır; fakat 15 üye ülkenin tamamı, aynı anda COE'ye de üyedir.
www.coe.int

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, Londra/İngiltere
ECRE Avrupa'daki mültecilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle işbirliğini sağlayan şemsiye bir kuruluştur. 31 ülkede 74'den fazla şubesi vardır. Başlıca faaliyet alanları: Politika geliştirmek ve araştırma, savunma, yasal analiz, üyeleri bilgilendirme hizmeti, Güney-Doğu, Orta ve Doğu Avrupa'da ağ oluşturmadır İşleyişi Londra'daki sekreterlik ve Brüksel'deki bir ofis tarafından yürütülmektedir.
www.ecre.org

EMIN, European Migration Information Network, Londra/İngiltere
University College London, Göç Araştırmaları birimine bağlı bulunan EMIN, Avrupa'da Göçü İzlemeye yönelik fizibilite çalışmalarının (Avrupa Komisyonu 1998) önerileri doğrultusunda oluşturulmuştur ve Avrupa Birliği'nin Odysseus Programı tarafından finanse edilmektedir. Bu çalışma ağı, karar alıcılar ve diğerleri tarafından kullanılan enformasyon sistemlerini incelemekte ve belirli enformasyon kaynaklarının ve iletişim ağlarının önemini saptamaktadır.
www.emin.geog.ucl.ac.uk

IASFM, International Association for the Study of Forced Migration, Bamberg Üniversitesi/ Almanya
1990'lı yıllarda gelişen IASFM zorunlu göç ve mültecilerin ve yer değiştiren diğer kişilerin sorunlarıyla ilgili politka formülleri ve yönetim programları geliştiren akademisyen ve pratisyenlerden oluşan, bağımsız ve kendi kendini idare eden bir kuruluştur.
www.uni-bamberg.de

ILO, International Labour Organization, Genova/ İsviçre
ILO, Birleşmiş Mİlletler'in sosyal adaletin ve uluslararası çalışma haklarının geliştirilmesine yönelik çalışan alt birimi olarak 1946'da kuruldu. Birkaç onyıldır iş göçü alanına verilen dikkatle birlikte, Uluslararası Göç Dairesi (MIGRANT), 3 amaca yönelik çalışıyor: Göç eden işçilerin haklarını koruma ve hem hedef ülkeye hem de kaynak ülkeye entegrasyonlarını kolaylaştırma; Göçü idare etmek için uluslararası bir konsensus yaratmak; Uluslararası göç hakkındaki bilgiyi arttırmak.
www.ilo.org

IMADR, International Movement Against All Forms of Racism, CenovaTokyo
1988 yılında kurulan IMADR, ayrımcılığa maruz kalan azınlıkların uluslararası birliğini kurmak ve insan haklarını uluslararası ölçekte geliştirmek için kurulan, her cins ayrımcılığa karşı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütüdür. IMADR Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)'nin danışmanlığını yapmaktadır.
www.imadr.org

IMISCOE, International Migration, Integration and Social Cohesion
Amsterdam/Hollanda
Politika üretimine sağlam bir temel oluşturacak kuramsal ve deneysel bilgiyi sağlamak amacıyla Avrupa’nın 19 araştırma merkezi IMISCOE çatısı altında biraraya gelerek bir ağ oluşturmuşlardır. Bu ağ alanında uzman 300 kadar araştırmacıyı biraraya getirmektedir. Uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar alanında geniş bir bilgi ve deneyime sahip olan bu enstitüler, Avrupayı merkeze alan çok-disiplinli, karşılaştırmalı araştırmalar yürütmektedirler.
www.imiscoe.org

INED, International Network for Economic Developers
INED 1955 yılında, Kanada'da, Winnipeg'deki Kanada Ekonomik Kalkınma Birliği'nin bir toplantısı sırasında kurulmuştur. Bu toplantıda, çeşitli organizasyonların temsilcileri, günümüzde INED adıyla anılan bir çerçeve oluşturmuştur. INED üyeleri ulusal ekonomi geliştirme kurumlarıdır: Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA), Kanada Ekonomik Kalkınma Birliği (EDAC), ve Uluslararası Ekonomik Kalkınma Konseyi (IEDC). Buna benzer kurumlar INED üyesi/partneri olabilirler.
www.ined.org

International Metropolis Project
Uluslararası Metropolis Projesi, uygulamalı akademik araştırma yaparak güçlü bir göç politikası oluşturmaya çalışan araştırmacı ve politika kuruluşları arasında koordinasyona dayalı aktivitelerden oluşur.
international.metropolis.net

IOM, International Organization for Migration, Genova/İsviçre
1951 yılında Avrupa'da yer değiştiren kişileri, mültecileri ve göçmen grupları tekrardan yerleştirmek amacıyla hükümetler arası bir kurum olarak kurulan IOM, günümüzde çok çeşitli göç yönetim aktivitelerini içermektedir. Birleşmiş Milletler'in bir parçası olmasa da, IOM, Birleşmiş Milletler'in kurumlarıyla ve birimleriyle çalışır.
www.iom.int

IUSSP, International Union for the Scientific Study of Population, Liege/ Belçika
Uluslararası Bilimsel Nüfus Çalışmaları Birliği (IUSSP) dünya çapında kar amacı gütmeyen, hükümetlerin, uluslararası resmi ve sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun dikkatini nüfus problemlerine çekmeye ve demografiyi bir bilim dalı olarak kabul ettirmeye çalışan nüfüs uzmanlarından oluşan bir birliktir.
www.iussp.org

MPG, Migration Policy Group, Brüksel/Almanya
Göç Politikası Grubu (MPG), hareketlilik, göç, çoğulculuk, eşitlik, anti-ayrımcılık gibi konularda politika üretme amaçlı bağımsız bir kuruluştur.
www.migpolgroup.com

MPI, Migration Policy Institute
The Migration Policy Institute is a Washington-based think-tank devoted to the study of national and international migration and refugee policies. Working closely with researchers and policymakers. In Spring 2002, MPI launched the Migration Information Source (www.migrationinformation.org), a web site that offers current and authoritative data on international migration, as well as analysis from migration experts
www.migrationinformation.org

MRG, Minority Rights Group International, Londra/İngiltere
Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG), etnik, dini ve dilsel azınlık ve yerli haklarını korumak ve cemaatler arası koordinasyonu ve anlayışı sağlamak amacıyla çalışır. MRG, 30 yılı aşkın deneyimiyle, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne danışmanlık yapan uluslararası bir STK'dır.
www.minorityrights.org/

Network Migration in Europe
Avrupa Göç Ağı, Avrupa'da göç konusunu anlama, bilgi oluşturma, araştırma ve pratik deneyimler arasında iletişimi hızlandırma amaçlı, kişi ve kurumlar arasında işbirliğidir.
www.network-migration.org

OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, Paris/Fransa
OECD hükümetlere ekonomik, sosyal ve idari konularda yardım eden uluslararası bir kurumdur. 2001 yılında OECD konseyi uluslararası göçü OECD'nin öncelikli konularından biri olarak kabul etmiştir. Uluslararası Göç konusundaki çalışmalar, göç hareketlerini ve politikalarını OECD içinde ve dışında izlemekle ve göçün ekonomik ve sosyal yönünün derinlemesine analizi amacındadır.
www.oecd.org

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, Cenova/İsviçre
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler Mülteciler organıdır. Bu kuruluş, dünyadaki yerleşik olmayan insanlar için barınak, yiyecek, içecek gibi basit ihtiyaçlarının karşılanmasına, acil durumlarda ilaç edinimine ve gönüllü geri dönüşü, veya başka bir ülkede yeni bir başlangıcı da kapsayan uzun vadeli çözümler üretilmesine yardımcı olur.
www.unhcr.ch

UNFPA, United Nations Population Fund, New York/ABD
UNFPA dünyanın en büyük nüfus ve doğurganlık programları için fon kaynağıdır. UNFPA 140'ı aşkın ülkede hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile çalışır.
www.unfpa.org

U.N. Population Information Network
Birleşmiş Milletler Nüfsu Bilgi Ağı (POPIN) Afrika, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bölgesel ve ulusal ağlar bazında oluşmuş nüfus kurumları topluluğudur. Planları arasında Batı Asya için bir nüfus bilgilendirme ağının kurulması vardır.
www.un.org/popin/

UNESCO-MOST Paris/Fransa
MOST, UNESCO tarafından oluşturulmuş, uluslararası karşılaştırmalı sosyal bilimler araştırması yapma amacında olan bir programdır. Öncelikli amacı, geniş-ölçekli, uzun-vadeli otonom araştırmaları desteklemek ve karar-vericilere bulgu ve verileri ulaştırmaktır. MOST ayrıca çeşitli konularda raporlar yayınlamaktadır. MOST'un uzun vadeli ana hedefi, akademik ve politik topluluklarla bağlantı kurmak ve sosyal bilimin, politika oluşturmadaki önemini vurgulamaktır.
www.unesco.org/most