Abadan, Nermin, Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları, T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 1964

Abadan-Unat Nermin, Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002

Abadan-Unat Nermin ve N. Kemiksiz, Türk Dış Göçü 1960-1984: Yorumlu Bibliyografya, A.Ü.S.B.F, Ankara, 1986

Abadan Nermin, Ruşen Keleş, Rinus Penninx, Herman van Renselaar, Leo Vamn Velzen, Leyla Yenisey, Göç ve Gelişme: Uluslararası İşçi Göçünün Boğazlıyan İlçesindeki Etkileri Üzerine Bir İnceleme, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara, 1976

Adanır, Fikret, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996

Ağanoğlu, H. Yıldırım, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makus Tarihi: Göç, Kum Saati, İstanbul, 2001

Akçam, Taner, Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İletişim Yayınları, 1995, İstanbul

Akdağ, Emin, Şahitlerin Dilinden Unutulan Büyük Göç 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, Zaman Kitapları, İstanbul, 2005.

Aker, A. İşçi Göçü, Nisan 1970 ile Nisan 1971 Arasında Almanya’ya Giden Türk İşçileri Üzerinde Sosyo-Ekonomik Bir Örnekleme Araştırması, Sander Yayınları, İstanbul, 1972

Akkaya, Taylan, Göç ve Değişme, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1979

Akkür, Zeynep G., Türkiye’de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgeler Arası Dengesizlik (1970-1993), T.C. Kültür Bakanlığı Yayını Kültür Eserleri Dizisi, Ankara, 1996

Aksel, L., Dış Ülkelerde Çalışan Türk İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakları, Anka Yayını, Ankara, 2978

Aksu, Mustafa, Türkiye’de Çingene Olmak, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2003

Aktar, Ayhan, Varlık Vergisi ve ‘Türkleştirme’ Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000

Aladağ, Ertuğrul, Andonia-Küçük Asya’dan Göç, Belge Yayınları, İstanbul,

Aladağ, Ertuğrul, Kentimin Öyküsü- Muğla’da Rum İzleri, Belge Yayınları, İstanbul,

Aladağ, Ertuğrul, Maria- Göç Acısı, Belge Yayınları, İstanbul, 1999

Alemdar, Korkmaz, İrfan Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, Umut Yayıncılık, Ankara, 1994

Alman Olmak Nedir? Türk Olmak Nedir?, Türk-Alman Sempozyumu 1996, Körber Vakfı, Hamburg, 1998

Alpman, Nazım, Çingeneler, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 1997

Altıntaş, Betül, Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe…Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İletişim Yayınları, 2003, İstanbul

Altıntaş, İsmail, “Almanya’ya Türk Dış Göçüyle Birlikte Başlayan Karma Evlilikler Sonrası Ortaya Çıkan Sosyo-Kültürel Sorunlara Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Halk Bilimi Araştırmaları, E Yayınları, İstanbul, 2003

Anar, Erol, Öte Kıyıda Yaşayanlar-Azınlıklar, Yerli Halklar ve Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Anastassiadou, Meropi, Selanik- Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Kenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998

Andaç, Feridun (derleyen), Sürgün Edebiyatı, Edebiyat Sürgünleri, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996

Andaç, Feridun, Sürgünlüğün Bin Yüzü, Can Yayınları, İstanbul

Andreadis, Yorgo, Gizli Din Taşıyanlar, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Andreadis, Yorgo, Temel Garip-Todoron, Belge Yayınları, İstanbul, 1998

Andrews, Peter Alford, Türkiye’de Etnik Gruplar, Ant Yayınları, İstanbul, 1992

Anzerlioğlu, Yonca, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınevi, İstanbul, 2003

Apak, Sudi, Yurtdışı İşçi Gücü ve Türkiye Ekomisi, Cem Yayınları, İstanbul, 1993

Araslı, O. ve Araslı D., Almanya’daki İşçiler Hak ve Menfaatleri, Ayyıldız Basımevi, Ankara, 1973

Arayıcı, Ali, Türkiye'den Avrupa'ya Göçün 40 Yılı, Ceylan Yayıncılık, 2002.

Arı, Kemal, Büyük Mübadele: Türkiye’ye Zorunlu Göç. 1923-1925, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2003

Arı, Oğuz, Bulgaristanlı Göçmenlerin İntibakı, Rekor Matbaası, Ankara, 1960

Arslan, Hüseyin, 16. yy. Osmanlı Toplumunda Yönetim, Nüfus, İskan, Göç ve Sürgün, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.

Artan, Tülay (derleyen), 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp'te Sosyal Yaşam, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1998

Asan, Ömer, Pontos Kültürü, Belge Yayınları, İstanbul, 1996

Asseo, Henriette, Çingeneler, Bir Avrupa Yazgısı, Yapı Kredi Yayınları, 2004

Aşağı Saksonya’da Bulunan Türk İşyerlerinin Oluşturduğu Ekonomik Güç ve Mesleki Eğitim İmkanları, Türkiye Araştırmalar Merkezi, Ankara, 1999

Atacan, Fulya, Kutsal Göç: Radikal İslamcı Bir Grubun Anatomisi, Bağlam Yayınları, İastanbul, 1993

Atacan, Fulya, Fuat Ercan, Hatice Kurtuluş, Mehmet Türkay (derleyen), Mübeccel Kıray İçin Yazılar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2000

Atauz, Sevil, Diyarbakır Sokak Çocukları Araştırması, Uluslararası Lions MD-118 U Yönetim Çevresi, İstanbul, 1997

Ataünal, Aydoğan, İbrahim Özsoy (derleyen), İki göç hikayesi 1915-1916, 20 Mayıs Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı, İstanbul, 2001

Atilla, Nedim (derleyen), Mobolla (Karya’dan Cumhuriyete Muğla), Öztüre Yayınları, İstanbul, 2004

Avcı, Nabi, Deniz Derman, Süheyla Kırca, Arus Yumul, Dışarıda Kalanlar / Bırakılanlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TODAİE, İnsan Hakları Araştırma ve Denetleme Merkezi

Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı, TDK Yayınları, Ankara, 2000

Avrupa Birliği’nde Yaşayan Türk İşçilere ve Ailelerine Mevzuatiyle Tanınan Haklar ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Gen. Müd., Ankara, 1999

Aydın, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve “Türk Kimliği”, Öteki Yayınevi, İstanbul, 1998

Aydın, Suavi, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel, Süha Ünsal, Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Babuna, Engin, Geçmişten Günümüze Boşnaklar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000

Bağlı, Melike Tükan, Yasemin Esen (derleyen), İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin, Tarih Vakfı, İstanbul, 2003

Bali, Rıfat N., Aliya: Bir Toplu Göçün Öyküsü (1946-1949), İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2003

Bali, Rıfat, Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 1923-2003, Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2004

Bali, N. Rıfat, Anadolu'dan Yeni Dünya'ya Amerika'ya İlk Göç Eden Türklerin Yaşam Öyküleri, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2004.

Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri (cilt I), AKMB, Ankara, 2004

Balkanlı, Ali Kemal, Şarki Rumeli ve Buradaki Türkler, Elhan Kitabevi, Ankara, 1986

Balkız, Bekir, Mümtaz Peker, Ergin Önen, Göç, Kentleşme Sorunları ve Yerel Siyaset, Saray Kitabevleri, İzmir, 1997

Baran, Tülay Alim, Bir Kentin Yeniden Yapılanması: İzmir 1923-1938, Arma Yayınları, İstanbul, 2003

Barth, Fredrik, Etnik Gruplar ve Sınırları, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001

Batı Avrupa Türkleri F. Almanya'da 30. Yıl, Kollektif, Avrupa Türk-İslam Birliği Yayınları, İstanbul, 1992.

Bauman, Zygmund, Küreselleşme- Toplumsal Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1977

Bayazıt, Sema, Tuncer Kocaman, Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Niteklikleri, DPT, Ankara, 1993

Baydar, Oya (ed.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999

Berber, Engin, Yeni Onbinlerin Gölgesinde bir Sancak: İzmir, (30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997

Berger, John, Jean Mohr, Yedinci Adam, 1987, V Yayınları, Ankara

Berksü, Şengül, Avrupa Birliği’nde Yaşayan Türk İşçilere ve Ailelerine Ortaklık Mevzuatıyla Tanınan Haklar ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararları,T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yutdışı İşçi Hizmetleri Gn. Md, Ankara, 1999

Beşikçi, İsmail, Doğu Anadolu'da Göçebe Kürt Aşiretleri, Yurt Kitap Yayın, İstanbul, 1992.

Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı Alt Bölgesi Fiziksel Mekan ve Sosyo-Ekonomik Yapı Çözümleme Çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, 2000

Bezirci, Asım, Dost Türk Yunan Şairlerinin Diliyle Barış, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2. Basım, İstanbul, 2003

Bezmen, Nermin, Mengene Göçmenleri, PMR Yayınları, İstanbul, 2001.

1990 Genel Nüfus Sayımı: Daimi İkametgaha Göre İç Göçün Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1990

1999 Yılı Raporu: Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza İlişkin Gelişmeler ve Sayısal Bilgiler, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000

1951 Mülteci Sözleşmesi: Sorular & Cevaplar, BMMYK

“Birarada Yaşama” Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi Sempozyumu, Helsinki Yurttaşları Derneği, İstanbul, 1994

Birinci Sözlü Tarih Atölyesi Kayıtları, 6-7 Haziran 1993, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1993

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Ankara, 1979

Boratav, Korkut, İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995

Born, Michel (derleyen), Belçika’da Türklerin 40 Yılı (1960-2000): Sorunlar, Gelişmeler, Değişmeler, Brüksel, 2001

Bowman, G., E. Grosz, K. Robins, D. Mazzoleni, J. Donald, G. Ching-L. Low, Yitik Ülke Masalları, Kimlik ve Yer Sorunsalı, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996

Boyacıoğlu, Vasos, Alanya, Doğu Akdeniz Kültür ve Tarih Araştırmaları Vakfı, 2003

Bozdoğan, Sibel, Reşat Kasaba, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998

Bozkurt, Necati, Denzi Kurutmak: Dünden Bugüne Zorunlu Göç ve İskan Politikası, Belge Yayınları, İstanbul, 2000.

Bruinessen Van Martin, Ağa, Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2003

Bruinessen Van Martin, Ağa, Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2003

Bruinessen Van Martin, Kürtlük, Türklük, Alevilik - Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadelesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002

Bulutay, Tuncer (derleyen), Türkiye’de Tarımsal Yaspı ve İstihdam, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 1998

Buz, Sema, Zorunlu Göç Zorlu Çıkış Mültecilik, Ankara:Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Yayınları, No:5, 2004.

Cahen, Claude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992

Can, Murat ve Can, Engin, Hatice, Siyah Lale Göçün Otuzuncu Yılında Hollanda’da Türkler, Yön Matbaası, İstanbul, 1995

Canatan, Kadir, Göçmenlerin Kimlik Arayışı:Konuk İşçilikten Yerleşik Göçmenliğe, Endülüs Yayınları, 1990.

Cantek, Funda, “Yabanlar” ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

Cengizkan Ali, Mübadele ve Konut Yerleşimleri, ODTÜ yayınları, Ankara, 2004

Cin, Turgay, Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu), Seçkin Yayınları, İstanbul, 2003

Çalışma Hayatı İstatistikleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, 2001

Çarkoğlu, Ali, Binnaz Toprak, Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV, İstanbul, 2000

Çaycı, Abdurrahman, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Atatürk Araştırma Merkezi, 2000

Çelik, Celaleddin, Şehirleşme ve Din, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2002

Çelik, Osman, Zorunlu Göç, İtalik, İstanbul, 2001.

Çetin, Vedat (der.), Yakılan/Boşaltılan Köyler ve Göç, Öteki Matbaası, Ankara, 1999

Çiçek, Evin, Mültecilik, Peri Yayınları, İstanbul, 2005.

Çiçekli, Bülent, Yabancılar ve Polis, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2003

Çotuksöken, Betül, Ayşe Erzan, Orhan Silier, Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Tarih Vakfı, İstanbul, 2003

Darınay, Yusuf, Hamit Pehlivanlı, Abdullah Saydam, Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999

Dede, Abdürrahim (derleyen), Bulgaristan’daki Müslüman Türklerin Dramı, Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk ve Kültür Derneği, İstanbul, 1985

Deleon, Jak, Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar (1920-1990), İstanbul Kütüphanesi, İstanbul, 1990

Deleuze, Gilles; Guattari, F. Kapitalizm ve Şizofreni 1 Göçebe Bilimi İncelemesi: Savaş Makinası, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1990.

Demir, Hülya, Rıdvan Akar, İstanbul’un Son Sürgünleri, Belge Yayınları, İstanbul, 1994

Demircan, Ömer, Türkiye’de Yabancı Dil, Remzi Kitabevi, İstanbul

Dengesizlik (1970-1993), T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserlesi Dizisi, Ankara, 1996

Dikmen, Ahmet Alpay (derleyen), Kentleşme, Göç ve Yoksulluk, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yay., İmaj Yayıncılık, Ankara, 2002

Duben, Alan, Cem Behar, İstanbul Haneleri- Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996

Duben, Alan, Kent, Aile, Tarih, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002

Duhani, Said. N., Eski İnsanlar, Eski Evler-19. Yüzyıl Sonunda Beyoğlu’nun Sosyal Topoğrafyası, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 1982

Dündar, Fuat, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası (1913-1918), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001

Dündar, Fuat, Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Doz Yayınları, İstanbul, 1999

Dünyada ve Türkiye’de Yasadışı Göç, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2001

Dünya Mültecilerinin Durumu: İnsani Yardımın Elli Yılı, BMMYK, Ankara, 2001

Ecevit, Bülent Yurt Dışındaki Türk İşçileri, Çalışma Bakanlığı, Ankara, Ankara, 1964

Ekin, N. ve O. Tuna, Türkiye’den F.Almanya’ya İşgücü Akımı ve Meseleleri, I. Rapor, İst. Üniv. İktisat Fak. Yayını 194, İstanbul, 1966

Ekin, N. ve O. Tuna, F. Almanya’ya İşgücü Akımı ile İlgili Organlar ve Meseleleri, II. Rapor, İst. Üniv. İktisat Fak. Yayını 194, İstanbul 1966

Elveda Doğduğum Toprak. Fotoğraflarla Anadolu’nun 150 Yıllık Göç Tarihi, Tarih Vakfı, İstanbul, 1995 (Sergi broşürü)

Erder, Sema, Selmin Kaşka, Düzensiz Göç ve Kadın Ticareti: Türkiye Örneği, IOM, 2003

Erder, Sema, İstanbul’da Bir Kent Kondu: Ümraniye, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996

Erder, Sema, Kentsel Gerilim (Enformel İlişki Ağları Alan Araştırması), Ag Yayınları, İstanbul, 1997.

Eren, Ahmet Cevat, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen Komisyonu, Çıkarılan Tüzükler, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1996

Ergil, Doğu, Yavuz Yaşar, Noman Kılıçap, Gamze Çavdar, Adıgüzel Tozkoparan, Alp İşçen, Doğu Sorunu: Teşhisler ve Tesbitler, Türkiye Odalar ve Borsalar, TOBB, Ankara

Ergun, T., İşgücü Göçünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İzmir, 1978

Erhan, Çağrı, Yaşayan Lozan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2003

Erol, Nuran ve Caner Işık, Arabeskin Anlam Dünyası, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002

Eröz, Mehmet, Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1991.

Ersoy, Melih, Göç ve Kentsel Bütünleşme, Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı, Ankara, 1985

Evrenosoğlu, İ., Federal Almanya’da Türkiye İşgücü İlişkileri, Eskişehir Sanayi Odası Yayını No. 11, 1973

Fadıl H. Sur’a Armağan, S.B.F. Yayını, Ankara, 1986

Faist, Thomas (derleyen), Devletaşırı Alan- Almanya ve Türkiye Arasında Siyaset, Ticaret ve Kültür, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003

Faist, Thomas, Uluslararası Göç ve Ulusaşarı Toplumsal Alanlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003

Faroqhi, Suraiya, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000

Geray, Cevat, Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler ve Göçmenlerin İskanı (1923-1961), SBF Maliye Enstitüsü, Ankara, 1962

Gezgin, M.F., İşgücü Göçü ve Avusturya’daki Türk İşçileri, İstanbul Üniv. İktisat Fak. Yayını 546, İstanbul, 1994

Gitmez, Ali, Yurtdışına İşçi Göçü ve Geri Dönüşler: Beklentiler Gerçekleşenler, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1983

Gitmez, Ali, Dış Göç Öyküsü, Maya Yayıncılık, Ankara, 1979

Glenny, Misha, Balkanlar 1804-1999: Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Sabah Kitapları, İstanbul, 2001

Goffman, Daniel, İzmir ve Levanten Dünya 1550-1650, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Göçmen İşçiler Sorunu, DİSK Yayınları, İstanbul, 1976

Göç Veren Yöreler Bölgesel Gelişim Araştırması, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1996

Gök, Fatma, Alper Şahin, İnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru, Tarih Vakfı, İstanbul, 2003

Gökaçtı, Mehmet Ali, Nüfus Mübadelesi- Kayıp Bir Kuşağın Hikayesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004

Gökdere, A.Y., Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı ve Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, İş Bankası Yayınları, Ankara, 1978

Gökmen, O., Federal Almanya ve Türk İşçileri, Ayyıldız Basımevi, Ankara, 1972

Göksu, Turkut, İşçilikten Vatandaşlığa- Almanya’daki Türkler, Özen Yayınları, Ankara, 2000

Gül, İdil Işıl, Lami Bertan Tokuzlu, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği Hukuk Semineri, İsveç Başkonsolosluğu- İstanbul, 10-12 Ekim 2002, 2003

Güler, Müzeyyen, Okyanus Ötesine, ABD'de Türk Göçmenler, Eser sahibinin kendi yayını, İstanbul, 2004.

Güngör, N, Arabesk: Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993

Güven, H.S., Dış Göç ve “İşçi Yatırım Ortaklıkları”, TODAİE Yayını, Ankara, 1997

Güzel, Ü. Avrupa’da Göçmen İşçiler ve Türk İşçi Tasarruflarının Değerlendirilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı 1981, Ankara, 1981

Groepler, Eva, İslam ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler, Belge Yayınları, İstanbul, 1999

Güçlü, Sevinç Özen, Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002

Güngör, Nazife, Arabesk, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993

Gürsoy, Uğur, Osmanlıda Gayrimüslim Erkekler, Simurg Yayınları, İstanbul, 2003

Güven, Sami, Dış Göç ve İşçi Yatırım Ortaklıkları, Türkiye ve Orta Doğu Amme Idaresi Enstitüsü, Ankara, 1977

Güvenç, Bozkurt, Frederic C. Shorter Türkiye Demografyası, (derleyen), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1971

Habiçoğlu, Bedri, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Nart Yayıncılık, İstanbul, 1993.

Halaçoğlu, Ahmet, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994

Halaçoğlu, Yusuf, 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurum Basımevi, Ankara, 1991

Hamuroğlu, Alp Alman İslamı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001

Hann, Chris, Ildikobeller Hann, Doğu Karadeniz’de Devlet, Piyasa, Kimlik- İki Buçuk Yaprak Çay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

Hart, Charles W., Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 1969

Hatipler, Mustafa, Selanik’ten Edirne’ye İnsan Ziyanlığı, (Gözyaşı, Hicran ve Büyük Mübadele), Assos Yayınları, İstanbul, 2003

Heper, Metin, Gecekondu Policy in Turkey: An Evaluation with a Case Study of Rumelihisarüstü Squatter Area in Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 1978.

Hiçyılmaz, Ergun, Beni Toprağıma Gömün – İstanbul Azınlıkları, Altın Kitaplar, İstanbul, 1993

Hiçyılmaz, E., M. Altındal, Büyük Sığınak- Türk Yahudilerinin 500 Yıllık Serüveninden Sayfalar, Cep Kitapları, İstanbul, 1992

Hirschon, Renée, Mübadele Çocukları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000

Hirschon, Renee (der.), Ege'yi Geçerken:1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.

Işık, Oğuz ve Pınarcıoğlu M. Melih, Nöbetleşe Yoksulluk-Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001

İçduygu, Ahmet, İbrahim Sirkeci, İsmail Aydıngün (derleyen), Türkiye'de iç göçler: Türkiye'de iç göç, sorunsal alanları ve araştırma yöntemleri konferansı 6-8 Haziran 1997 Bolu-Gerede; Türkiye'de içgöç ve içgöçün işçi hareketine etkisi, Türkiye Ekonomik v

2000 Çalışma Hayatı İstatistikleri, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, 2000

2000 Genel Nüfus Sayımı: Geçici Sonuçları, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2000

2000-2001 Raporu: Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza İlişkin Gelişme ve Sayısal Bilgiler, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2002

2000 Yılı Faaliyetleri, çişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2000

2001 Yıl Sonu (01.01.2001-31.12.2001), İstatistiki Bilgiler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

2002 Raporu: Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza İlişkin Gelişme ve Sayısal Bilgiler, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2003

İnaltong, Tijen, Bir Ot Masalı, İletişim Yayınları, 2.Basım, İstanbul, 2003

İnsan Haklarının Korunması, Avrupa İnsan Hakları İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

İnsan Hakları Yıllığı, Yıl 2, Ankara, 1980

İnsani Gelişme Raporu Türkiye 2001, UNDP

İpek, Nedim, Mübadele ve Samsun, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2000

İpek, Nedim Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877- 1890), Türk Tarih Kurumu Yay, Ankara, 1999

İşgücü Piyasası (Yurt Dışında Yaşayan Türkler), Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, Ankara, 2001

İzbırak, Reşat Türkiye, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973

Johnson, Clarence Richard, İstanbul 1920, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Kabasakal, M. (derleyen), Çağdaş ve Demokratik Türkiye Arayışları, İstanbul, 2002

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’99, İçişleri Bakanlığı, E.G. M, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara, 2000

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve İhtiyari Protokol, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, UNICEF, Ankara, 2001

Kamu Reformu Araştırması, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, TÜSİAD, İstanbul, 2002

Kamil, İbrahim, Bulgaristan'daki Türklerin Statüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1989.

Karakuş, Mahmut, Nilüfer Kuruyazıcı (derleyen), Gurbeti Vatan Edenler: Almanca Yazan Almanyalı Türkler, T. C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara, 2001

Karpat, Kemal H., Osmanlı ve Dünya, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2001

Karpat, Kemal H., Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003

Karlsson, Ingmar, İslam ve Avrupa, Cem Yayınevi, 2. Basım, İstanbul, 2000

Kartal, Kemal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentleşme, Yurt Yayınları, Ankara, 1983

Karul, O., Değişen Avrupa ve Göçmen Türkler, Yapı Kredi Yayını, İstanbul, 1990

Kastoryano, Riva, Kimlik Pazarlığı-Fransa ve Almnya’da Devlet ve Göçmen İlişkileri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000

Kaya, Ayhan, Berlin’deki Küçük İstanbul: Diyasporada Kimliğin Oluşumu, Büke Yayınları, İstanbul, 2000

Kaya, Ayhan ve Günay Göksu Özdoğan (derleyen), Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003

Kaya, Hasan, Göç Yolları Göçmenlerin Sorunları, Senfoni Yayınları, İstanbul, 2003.

Kazgan, Gülten (derleyen), Kuştepe Araştırması 1999, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999

Kazgan, Gülten (derleyen) Kuştepe Gençlik Araştırması 2002, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002

Keleş Ruşen, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara, 1980

Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara

Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Keyder, Çağlar, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999

Kirişci, Kemal, Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu- Kökeni ve Gelişimi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997

Kıray, Mübeccel, Değişen Toplum Yapısı, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1995

Kıray, Mübeccel, Ereğli- Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, İletişim Yayınları, İstanbul, 1984

Kıray, Mübeccel, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003

Kocabaş, Süleyman, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1984

Koç, Yılmaz, Göçmen Edebiyatında Osman Engin'in Yeri ve Eserleri Türk ve Alman Toplumu, Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, 2000.

Komut, Emine M., Diğerlerinin Konut Sorunları, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 1996

Köksal, S., Refah Toplumunda “Getto” ve Türkler, İstanbul, 1986

Kurnaz, Şefika, Balkan Harbinde Kadınlarımızn Konuşmaları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993

Kurt, Yılmaz, Pontus Meselesi, TBMM Basımevi, Ankara, 1995

Kurtoğlu, Ayça, Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset – Keçiören Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004

Kurtuluş, Berrak, Amerika Birleşik Devletleri'ne Türk Beyin Göçü, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1999.

Kutlay, Naci, Kürt Kimliği Oluşum Süreci, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Laçiner, Ömer, Ankara Çalışmaları 'Açık Kapı Politika'sından Yabancı Düşmanlığı'na:İngiltere'de Irkçılık, Dış Göç ve Irk İlişkileri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2001.

Laçiner, Ömer, Ankara Çalışmaları 'Açık Kapı Politika'sından Yabancı Düşmanlığı'na:İngiltere'de Irkçılık, Dış Göç ve Irk İlişkileri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2001.

Levi, Avner, Türkiye Cumhuriyetin’de Yahudiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996

Lindner, Rudi Paul, Göçebeler ve Osmanlılar, İmge Kitabevi, Ankara, 2000

“Liseli Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetimiz” Yerel Tarih Yarışması, Ulusal ve Özel Jüri Ödülü Alan Çalışmalar 1998, İstanbul, 1999

Macura, Miroslav, Frederic C. Shorter Türkiye’de Nüfus Artışı (1935-1975) Doğurganlık ve Ölümlülük Eğilimleri, Yurt Yayınları, Ankara, 1983

Magnarelella, J. Paul, Bir Köyün Serüveni:Türkiye'deki Gürcüler Arasında Gelenek Göç ve Değişim, Sinatle, 1997.

Makal, Mahmut, Bizim Köy, Varlık Yayınları, İstanbul, 1950

Makal, Tahir Kutsi, İç göç: röportaj, inceleme, gezi, Tarla Yayınları, İstanbul, 1996

Mansur, Fatma, Dün-Bugün-Bodrum, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1999

Martin, Philip L., Bitmeyen Öykü: Batı Avrupa’ya Türk İşçi Göçü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Ankara, 1991

Memişoğlu, Hüseyin, Bulgar Zulmüne Tarihi Bir Bakış, Devran Matbaası, Ankara, 1969

Millas, Herkül, Ayvalık ve Venezis- Yunan Edebiyatında Türk İmajı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998

Millas, Herkül, Geçmişten Bugüne Yunanlılar-Dil, Din ve Kimlikleri, 2003, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998

Millas, Herkül (derleyen), Göç: Rumların Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923), 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002

Milliyetçilik ve Avrupa Bütünleşmesi: Sivil Toplumda Bakış Açıları, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul, 1994

Modernleşme ve Çokkültürlülük, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001

Mutluer, Mustafa, Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, 2003

Mübeccel Kıray İçin Yazılar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2000

Mültecilere Uluslarası Koruma Sağlanmasına İlişkin BMMYK Yürütme Komitesi Kararları, UNHCR/BMMYK, Ankara, 1998

Nabiler, Halil, Mafyanın Ekonomi Politiği, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995

Nacracas, Georgios, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Belge Yayınları, İstanbul, 2003

Neyzi, Leyla, İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak- Birey, Bellek ve Aidiyet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998

Odman, M.O, Kadın Mülteciler, Ankara Üniversitesi S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayını 19, Ankara, 1996

Odman, M.O., Mülteci Hukuku, AÜ.S.B.F., İnsan Hakları Merkezi Yayını 15, 1995

Odman, M. Tevfik, Uluslararası Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Barışçıl Yöntemlerle Çözümlenmesi ve Barışı Destekleme Operasyonları, Çağ Üniversitesi Yayınları, Adana, 2002

Oğuzkan, Turhan, Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler: Türkiye’den Başka Ülkelere Yüksek Seviyede Eleman Göçü Üzerinde Bir Araştırma, ODTÜ, Ankara, 1971

Oran, Baskın, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003

Ortak Pazar İşgücü Hareketleri, Türk-İş Yayını No: 66, Ankara, 1970

Özbek, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

Özsoy, İskender, İki Vatan Yorgunları, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003

Öztürk, Ali Osman, Alamanya Türküleri Türk Göçmen Edebiyatının Sözlü-Öncü Kolu, T. C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara, 2001

Öztürk, Kemal, Bosna'dan Şemdinli'ye İnsanlığın Göçü, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1996.

Pazarkaya, Yüksel (derleyen), Aynı Gökyüzü: Şiir Yazışması, Açı Yayınları, İstanbul, 1997

Pazarkaya, Yüksel (derleyen), Möll ve Sollingenden Sonra Almanya Üzerine, sis Çanı Yayınları, İstanbul, 1995

Pehlivanlı, Hamit, Yusuf Sarınay, Abdullah Saydam, Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası (Makaleler), Atatürk Araştırma Merkezi, Semih Ofset, Ankara, 1999

Peker, Bülent, Mithat Sancar, Mülteciler ve İltica Hakkı: Yaşamın Kıyısındakilere Hoş

Pekin, Müfide, Çimen Turan, Lozan Nüfus Mübadelesi İle İlgili Yayınlar ve Yayınlanmamış Çalışmalar, Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, 2004

Peköz, Mustafa, Avrupa Birliği'nde Göçmenler Almanya'da Türkler/Kürtler, Gün Yayıncılık, İstanbul, 2002.

Petropulos, Elina, Türk Kahvesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995

Prof. Dr. Aziz Köklü’nün Anısına Armağan, A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara, 1984

Prof. Dr. İbrahim Yasa’ya Armağan, A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara, 1983

Pur, Necla, Uluslararası İşgücü Hareketleri ve Türkiye, İstanbul Matbaası, İstanbul

Reisoğlu, S., 1973 Ortak Pazar Hukuku Özellikle İşçi Dolaşım, Yerleşme ve Hizmet Edimi Serbestisini Düzenleyen Kurallar, Ankara Üniv., Hukuk Fak. Yayını 316, Ankara, 1974

Reisoğlu, S., Yabancı İşçiler Yönünden Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yayını 317, Ankara, 1973b.

Ruhi, Ahmet Cemal, Boşanma İle İlgili Yabancı Mahkeme İlamlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2003

Saydam, Abdullah, Kırım Ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1997

Sayılarla Mülteciler 2001, BMMYK

Schüler, Harald, Türkiye’de Sosyal Demokrasi, Particilik, Hemşehrilik, Alevilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002

Schwartz Philip, Kader Birliği:1933 Sonrası Türkiye'ye Göç Eden Alman Bilim Adamları, Belge Yayınları, İstanbul, 2003.

Sennett, Richard, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1996

Sevimli, İbrahim, Kimliksiz Cemaatler: Konumları Sorunları ve Gelecekleriyle Avrupa'daki Anadolu Kökenliler, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Sığınma Hakkı ve Mülteciler, İltica Hakkı ve Mülteciler Atölyesi, İnsan Hakları Derneği, İktisadi İşletmesi Yayını, Ankara, 2001

Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler, BMMYK, Ankara, 1998

Sölçün, Sargut, Türkiye Yazıları, 1977

Sönmez, Mustafa, Doğu Anadolu’nun Hikayesi-Kürtler: Ekonomik ve Sosyal Tarih, Arkadaş Yayınları, Ankara, 1992

Sönmez, Mustafa, İstanbul’un İki Yüzü, Arkadaş Yayınları, Ankara, 1996

Stathis, Pinelopi (derleyen), 19. Yüzyıl İstanbul’unda Gayrimüslimler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999

Stokes, Martin, Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998

Svoronos, Nikos, Çağdaş Hellen Tarihine Bakış, Belge Yayınları, İstanbul, 1976

Şen, Faruk (derleyen), Aşağı Saksonya’da Bulunan Türk İşyerlerinin Oluşturduğu Ekonomik Güç ve Mesleki Eğitim İmkanları, Türkiye Araştırmalar Merkezi, Ankara, 1999

Şen, Faruk; Koray, Sedef. Türkiye'den Avrupa Topluluğuna Göç Hareketleri, Önel Yayınevi, 1999.

Şenel, Ş., Yurtdışında Çalışan İşçilerin Kurdukları Şirketler ve İşçi Halk Şirketleri, İş ve İçi Bulma Kurumu Yayını 312, Ankara, 1977

Şenyapılı, Tansı, Gecekondu. ‘Çevre’ İşçilerin Mekanı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 1981

Şimşir, Bilal, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1986

Şimşir, Bilal, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985

Şimşir, Bilal, Osmanlı Ermenileri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1986

Şimşir, Bilal, Rumeli’den Türk Göçleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1968

Şoenu, Mehmet Fetgerey, Muhaceretteki Tarihimizden Belgeler, Nartların Sesi Yayınları, İstanbul, 1932

Tancoigne, J.M., İzmir’e, Ege Adalarına ve Girit’e Seyahat,

Tapper, Richard, Sami Zubaida, Osmanlı Mutfak Kültürleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Tapper, Richard, İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler, İmge Kitabevi, İstanbul, 2004.

Taş, Mehmet, Avrupa'da Irkçılık Göçmenler ve Aşırı Sağ Partiler, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1999.

Taşdelen, H. Musa, Göçerlerin Şehirleşmesi Beritan Aşireti Örneği, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1997.

Tatlıdil Ercan, Kentleşme ve Gecekondu, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989

Taylor, Charles, Çokkültürcülük-Tanınma Politikası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996

T.C. 50 Yılında Türkiye’de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, A.Ü.S.B.F. Maliye Enstitüsü Yayını, No.36, Ankara, 1974

Teber, Serol, İşçi Göçü ve Davranış Bozuklukları, Konuk Yayınları, İstanbul, 1980

Tekeli, İlhan, Yiğit Gülöksüz, Tarık Okyay, Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir, Cem Yayınevi, İstanbul, 1976

Teknik İşgücü Göçü ve Teknik Hizmet İthali, Gün Matbaası, İstanbul, 1973

Tesal, Reşat D., Selanik’ten İstanbul’a, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998

Thompson, Paul, Geçmişin Sesi Sözlü Tarih, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Tiftikçi, Osman, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Burjuvazinini Evrimi, El Kitapları, İstanbul, 2003

TMMOB, Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Sorunların Diyarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması, TMMOB, Ankara, 1998

Toplum ve Göç, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1997

Tuna, O., F. Almanya’da Çalışan Türk İşçilerinin İşledikleri Suçların Tahlili, III. Rapor, İst. Üniv. İktisat Fak. Yayını, İstanbul 1966

Tunçdilek, Necdet, Erol Tümertekin Türkiye Nüfusu, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1959

Topuz, Hıfzı, Paris’te Son Osmanlılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999

Turan, Mustafa, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli- 1919-1923), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999

Tuşalp, Erbil, Zehir Yüklü Bulutlar "Halepçe'den Hakkari'ye", Bilgi Yayınevi, Ankara, 1992

Tümertekin, Erol, İstanbul-İnsan ve Mekan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997

Türk- Alman İlişkilerinde Din Tabu mu? Türk-Alman Sempozyumu 1996, Körber Vakfı, Hamburg, 1997

Türkdoğan, O, İkinci Neslin Dramı-Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları, İstanbul, 1984

Türkiye’de Çocuğun Durumu, DPT, Ankara, 1992

Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Nitelikleri, Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, Ankara, 1993

Türkiye’de Kentleşme, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 1971

Türkiye’deki Yabancılar ve Yasadışı Göçmenlere İlişkin İstatistik (İnsan Hareketleri Büro Amirliği) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı

Türkiye’nin Çokkültürlülük Sorunu ve Evrensel Değerler, İstanbul Kürt Enstitüsü, İstanbul, 1992

Türkiye’nin Fırsat Penceresi- Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri, TÜSİAD, İstanbul, 1999

Uluslararası Mülteci Hukuk Rehberi, BMMYK

Umar, Bilge, İzmir’de Yunanlıların Son Günleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974

Usta-Sayıta, Sevgi ve Şirin, Mustafa Nuri (derleyen), İstanbul Çocuk Raporu, İstanbul Çocuk Vakfı, İstanbul, 2000

Uzer, Tahsin, Makedonya’da Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003

Ünalan, Turgay, Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri, Ankara, TÜBA Yay. 2003

Üstel, Füsun, Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Yayınları, Ankara, 1999

Vassaf, Gündüz, Daha Sesimizi Duyurmadık: Almanya’da Türk İşçi Çocukları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002

Wallraff, Günter, En Alttakiler, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1986

Wedel, Heidi,Siyaset ve Cinsiyet –İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı, Metis Yayınları, İstanbul, 2001

Wilamowitz-Moellendorff Ulrich von, Almanya’daki Türkler, Konrad Adenauer Vakfı, İstanbul

Yaban, Sılan Olur, DOMIT, Köln, 2001

Yaghmaian, Behzad. Embracing the Infidel:Stories of Muslim Migrants on the Journey West. Delacorte Press, 2005.

Yarım Yüzyılın Mültecileri 1950-2000, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BMMYK, Ankara, 2000

Yasa, İbrahim, Yurda Dönen İşçiler ve Toplumsal Değişme, TODAİE, Ankara, 1979

Yazıcı, Hüseyin, Göç Edebiyatı:Doğuyu Batıya Taşıyanlar Ortadoğu Hristiyan Arap Edebiyatçılarının Batıdaki Öncü İsimleri, Kaknüs, yayınları, İstanbul, 2002.

Yelda, İstanbul’da Diyarbakır’da Azalırken, Belge Yayınları, İstanbul, 1996

Yener, Samiha, 1965-1970 Döneminde İller Arası Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri, Yayın ve Temsil Şubesi Matbaa Birimi, 1977

Yerasimos, Stephane ve diğ (derleyen), Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001

75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998

75 Yılda Köylerden Şehirlere, Bilanço ’98, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1999

Yıldız, Kerim;Düzgören Koray, Ülke İçinde Göç Ettirilen İnsanlar 'Kürt Göçü', Senfoni Yayınları, İstanbul, 2003.

21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, MSÜ Sempozyum, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001

Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları, T. C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1973

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitim Sorunları, A.Ü. Eğitim Fak., Ankara, 1979.

Yükseker, H. Deniz, Laleli Moskova Mekiği: Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

inceleme Başlık TR